Põhikiri Tugirühma asutamine Projektid Tarvikud Õppevideo Koostöölepinguvorm
LeftRow of Naabrusvalve keskus
Internetitarvikud

Õppevideo

Ettevaatust - Hiiljad
Konstaablile naabrusvalvest
Koostöökohustus

Koostöölepinguvorm
Isiku ja auto kirjeldus
Naabrusvalve embeleem
Naabrusvalve korterinimekiri
Naabrusvalve vaatlustalitlus
Parkimisluba
Patrullileht
Vaatlus turvaasumis
Vaatlusprotokoll

Be Carefull on the Streets

Обязательство сотрудничества
Словесный портрет и описание автомобиля
Служба наблюдения взаимной охраны (снво)

Lisad

Pildialbum
Euroopa kaart
Naabrusvalve plakat (PDF fail)
Traumast tingitud koljusisese verevalumiga opereeritud haiged

 

Contents of Naabrusvalve keskus
Koostöölepinguvorm

Lae PDF failina

                                Koostööleping

                   Naabrusvalve arendamine Tagasoo vallas

Sooserva                                                                                02. veebruar 2005 nr

 

TagasooVallavalitsus (edaspidi Vald), keda esindab valla põhimääruse alusel vallavanem Juhan Tamm ja Mittetulundusühing Naabrusvalve Keskus (edaspidi Naabrusvalve), keda esindab põhikirja alusel juhatuse esimees Peeter Rehema, keda käesolevas koostöölepingus (edaspidi Leping) nimetatakse ka Pool või koos Pooled, sõlmisid käesoleva Lepingu ja leppisid kokku alljärgnevas:

 1. Lepingu eesmärk

 

  1. Naabrusvalve arendab 2005. aastal Tagasoo valla elanike turvalisuse ja nende sellealase kodanikuinitsiatiivi suurendamiseks naabrusvalve liikumist, laiendab naabrusvalve organisatsiooni, teostab osalejate koolitust, hangib vajalikud vahendid ja propageerib kodanike ühistegevust kui tõhusat teed turvalisuse suurendamisele.
  2. Vald toetab Naabrusvalve laienemist Tagasoo valla kodanike hulgas ja finantseerib osaliselt Naabrusvalve juurutamisele suunatud tegevusi Tagasoo vallas.
 1. Poolte kohustused

 

  1. Naabrusvalve kohustub
   1. looma Tagasoo vallas 15. märtsiks 2005 kolm Naabrusvalve tugirühma;
   2. tagama moodustatavate tugirühmade liikmete ja tugiisikute vajaliku koolituse,  korraldades selleks sissejuhatavad koolitused igale tugirühmale eraldi hiljemalt 15. maiks 2005 ja pikema koolituse kõigile tugiisikutele hiljemalt 15. juuniks 2005;
   3. varustama Tagasoo Naabrusvalvet dokumentide, tarvikute ja sümboolikaga, andes Vallale üle 130 trükist, 40 majasilti, 60 kleebist ja sissejuhatava õppematerjaliga 2 videokassetti hiljemalt 15. juuniks 2005;
   4. propageerima valla infolehes Tagasoo Teataja naabrite ühistegevust kui mõjusat võimalust inimväärse elukeskkonna loomisel. Selleks teavitama Valla elanikke positiivsetest näidetest, kus valvsate naabrite õige toimimine tagas õiguserikkumise tõkestamise ja õiguserikkujate tabamise. Esimese artikli Vallale esitamise tähtaeg on 25. veebruar 2005;
   5. leidma ning kaasama eraisikute, vabariiklike ja rahvusvaheliste fondide ning muude asjast huvitatute vahendeid, arendamaks Naabrusvalve liikmete koolitamist ja tegevuse näitlikustamise abinõusid;
   6. koguma ja analüüsima ning evitama Tagasoo Naabrusvalve töösse rahvusvahelist ja kohalikku erialateavet.
  1. Vald kohustub:
   1. eraldama Lepingu punktides 2.1.2 ja 2.1.3. nimetatud tegevuste osaliseks finantseerimiseks vastavalt Tagasoo valla 2005. aasta eelarvele 10 000 (kümme tuhat) krooni;
   2. võimaldama Valla sobivatel üritustel Naabrusvalve materjalide ja üllitiste eksponeerimist vastavalt eraldi kokkulepetele.
 1. Aruandlus

 

  1. Naabrusvalve on Valla ees aruandekohustuslik Lepingu punkti 2.2.1. eraldatud vahendite osas.
  2. Hiljemalt 01. detsembriks 2005.a. esitab Naabrusvalve Vallale nii tegevus- kui finantsaruande 2005.a. kohta. Aruande kooskõlastab vallavanem.
 1. Arveldused

 

  1. Vald kannab käesoleva Lepingu punktis 2.2.1. ettenähtud summa arvete alusel üle MTÜ Naabrusvalve Keskuse arvelduskontole nr. 22101455076 Hansapangas kolmes osas:
   1. 3000 (kolm tuhat) krooni seitsme päeva jooksul pärast Lepingu allkirjutamist mõlema Poole poolt;
   2. 4000 (neli tuhat) krooni 01. juuliks 2005, tingimusel kui on täidetud Lepingu punktid 2.1.1. – 2.1.4.;
   3. 3000 (kolm tuhat) krooni kõigi lepinguliste ülesannete täitmisel.
 1. Lõppsätted

 

5.1.     Käesolev Leping on koostatud eesti keeles kahes võrdset juriidilist jõudu
omavas eksemplaris, millest üks jääb Vallale ja teine Naabrusvalvele.

  1. Leping jõustub allkirjutamise hetkest mõlema Poole poolt ja lõpeb Lepingu täitmisega mõlema Poole poolt.
  1. Käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Poolte vaheliste läbirääkimiste korras. Kokkuleppe mittesaavutamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadusest.

 

 1. Poolte rekvisiidid

Tagasoo Vallavalitsus                                                MTÜ Naabrusvalve Keskus

Reg.kood 75009988                                                Reg. kood 80124489
Sooraja küla,                                                            Riia 132
73456 Harjumaa                                                      50096 Tartu
Tel 345 6789                                                            Tel 051 69 001
E- mail juhantamm@tagasoo.ee                              E- mail rehema@tartu.pol.ee
Hansapank a/a 22 101 455 0176

 1. Allkirjad

 

 

………………………..                                           ……………………………         
Juhan Tamm                                                               Peeter   Rehema
Vallavanem                                                              Juhatuse esimees        

“….” veebruar 2005                                               “….” veebruar 2005     

 


Studio FX Style