Põhikiri Tugirühma asutamine Projektid Tarvikud Õppevideo Koostöölepinguvorm
LeftRow of Naabrusvalve keskus
Internetitarvikud

Õppevideo

Ettevaatust - Hiiljad
Konstaablile naabrusvalvest
Koostöökohustus

Koostöölepinguvorm
Isiku ja auto kirjeldus
Naabrusvalve embeleem
Naabrusvalve korterinimekiri
Naabrusvalve vaatlustalitlus
Parkimisluba
Patrullileht
Vaatlus turvaasumis
Vaatlusprotokoll

Be Carefull on the Streets

Обязательство сотрудничества
Словесный портрет и описание автомобиля
Служба наблюдения взаимной охраны (снво)

Lisad

Pildialbum
Euroopa kaart
Naabrusvalve plakat (PDF fail)
Traumast tingitud koljusisese verevalumiga opereeritud haiged

 

Contents of Naabrusvalve keskus
Põhikiri

Mittetulundusühingu

Naabrusvalve Keskus

                                                               põhikiri                 

 

Mittetulundusühingu Naabrusvalve Keskus põhikiri on kinnitatud 2. veebruaril 2000. a Tartus toimunud asutamiskoosolekul sõlmitud asutamislepinguga ja muudetud 10.aprillil Rõngus toimunud üldkoosoleku otsusega.

 

       I. ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühingu ametlik nimi on “MTÜ Naabrusvalve Keskus” (edaspidi ühing).

2. Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn.

3. Ühingu majandusaasta on kalendriaasta.

II. EESMÄRGID

4. Ühingu eesmärgiks on elanike kaasamine kriminaalpreventiivsesse tegevusse nende teadlikkuse ja aktiivsuse kasvatamise läbi.

5. Elanikkonna kaasamiseks naabruskonna valvamisse ühing:

 1. viib läbi elanike teadlikkuse ja tähelepanelikkuse suurendamisele suunatud üritusi (seminarid, teabepäevad, demonstratsioonesinemised);
 2. korraldab vastavateemaliste infobuklettide ja muu kirjanduse publitseerimist ja levitamist;
 3. seisab hea naabrusvalve projekti ideede kajastamise eest meediakanalites;
 4. organiseerib ja teostab elanike vaatlus- ja patrullteenistust;
 5. korraldab turvaasumite rajamist;
 6. organiseerib naabrusvalvealast koolitust;
 7. rakendab muid naabrusvalve toimimise edendamiseks tarvilikke vahendeid.

 

6. Oma eesmärkide saavutamiseks teeb ühing tihedat koostööd korrakaitseorganite, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste, turvafirmade ja teiste huvitatud isikutega.

 

III. LIIKMED JA NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

7. Liikmed

7.1. Ühingu liikmeks võib olla nii füüsiline kui ka juriidiline isik.

7.2. Ühingul on liht- ja toetajaliikmed.

7.3. Eraõiguslik juriidiline isik võib olla ainult toetajaliige.

7.4. Tulenevalt eraõigusliku juriidilise isiku iseärasustest võib ühingu juhatus erandkorras võtta selle isiku tema vastava taotluse alusel ühingu lihtliikmeks. Juhatus peab oma taolist otsust põhjendama.

7.5. Toetajaliikmeks võib lisaks eraõiguslikule juriidilisele isikule olla omal tahtel ka muu isik.

Juhatuse liikme allkiri:
Peeter Rehema

7.5. Toetajaliikmeks võib lisaks eraõiguslikule juriidilisele isikule olla omal tahtel ka muu isik
8. Liikmeks võtmine

8.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

8.2. Ühingu liikmeks astumiseks esitab isik juhatusele kirjaliku avalduse. Avalduses peab isik märkima, kas ta soovib saada ühingu liht- või toetajaliikmeks.

8.3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus või juhatuse otsusega mittenõustumisel üldkoosolek.

8.4. Ühingu liikmeks võetud isikul tekivad kõik liikme õigused ja kohustused liikmeksvõtmise otsuse langetamise päevale järgneval päeval, kui otsuses ei ole määratud teisiti.

9. Ühingust väljaastumine

9.1. Ühingust väljaastumiseks esitab liige ühingu juhatusele kirjaliku avalduse.

9.2. Ühingu juhatus kustutab väljaastumisavalduse esitanud liikme ühingu liikmete nimekirjast, nõudes vajadusel sisse ühingu kasuks ettenähtud maksed ja muud kohustused.

10. Väljaarvamine

10.1. Liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:

 1. ta kahjustab oma tegevusega ühingu head nime või mainet või kui ta tegevus ei ole kooskõlas mittetulundussektori heade tavade ja kommetega;
 2. liige või tema esindaja ei ole ühe aasta jooksul osalenud ühingu organite töös ega ametlikel üritustel;
 3. ta ei ole ettenähtud ajaks tasunud liikmemaksu ja ei ole taotlenud tasumistähtaja pikendamist või kui ta on jätnud tähtajaks täitmata muu olulise kohustuse ühingu ees;
 4. ta ei täida süstemaatiliselt ühingu organite otsuseid.

10.2. Ühingu liikme väljaarvamise küsimuse võib tõstatada juhatuse ees iga ühingu või tema organi liige.

10.3. Ühingu juhatus teatab väljaarvamise ettepanekut arutava koosoleku toimumisest ja küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 7 päeva ette. Väljaarvataval liikmel on õigus esitada oma suuline või kirjalik selgitus väljaarvamise küsimuse arutamisel.

10.4. Väljaarvamise küsimuse otsustamisel ei oma vastav liige või tema esindaja hääleõigust ja teda ei arvestata kvoorumi hulka.

10.5. Väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.

10.6. Kõigil ühingu ja tema organi liikmetel ja väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse arutamist ja otsustamist järgmisel ühingu üldkoosolekul.

11. Ühingu liikme õigused ja kohustused

11.1. Ühingu liikmel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus:

 1. osaleda hääleõigusega üldkoosolekul; 

Juhatuse liikme allkiri:
Peeter Rehema

 1. valida ja olla valitud ühingu organite liikmeks;
 2. osaleda ühingu poolt korraldatavatel üritustel;
 3. saada juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;
 4. esitada ühingu organitele ühingu tegevuse korraldamiseks ettepanekuid.

 11.2. Ühingu liige on kohustatud:

 1. järgima ühingu põhikirja ja täitma ühingu organite otsuseid;
 2. järgima mittetulundussektori organisatsioonide tegevuse häid tavasid;
 3. hoidma oma käitumisega kõrgel ühingu head nime ja mainet;
 4. võtma aktiivselt osa ühingu tegevusest;
 5. tasuma tähtaegselt liikmemaksu;
 6. teatama juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma aadressi ning selle muutumisel uued andmed 15 päeva jooksul nende muutumisest;
 7. täitma muid põhikirjast tulenevaid kohustusi.


12. Liikmemaks

12.1. Liikmemaksu tasuvad ühingu toetajaliikmed.

12.2. Üldkoosoleku otsusega võib liikmemaksu määrata ka lihtliikmetele.

12.3. Liikmemaksu suurus ja tasumise kord kehtestatakse üldkoosoleku otsusega.

 

IV. JUHTIMINE

13. Üldkoosolek

13.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek.

13.2. Üldkoosoleku pädevuses on:

 1. põhikirja muutmine;
 2. eesmärgi muutmine;
 3. nõukogu liikmete valimine põhikirja punktide … ja … alusel;
 4. juhatuse  liikmete valimine;
 5. ühingu auliikme staatuse omistamine;
 6. tegevuse aastaaruande kinnitamine;
 7. juhatuse või nõukogu liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
 8. liikmemaksu suuruse ja tasumise korra määramine ja liikmemaksu kehtestamine lihtliikmete suhtes;
 9. ühingu varade kasutamise, käsutamise ja valdamise korra kinnitamine;
 10. ühingu osakonna moodustamiseks nõusoleku andmine;
 11. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

13.3. Üldkoosolek võib võtta vastu otsuseid ka nõukogu pädevusse kuuluvates küsimustes.

13.4. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

Juhatuse liikme allkiri:
Peeter Rehema

 1. aastaaruande kinnitamiseks;
 2. 1 kuu jooksul vastava nõude laekumisest, kui seda nõuab nõukogu, juhatus või revident oma tegevuse käigus avastatud finantsdistsipliini puudutavate küsimuste arutamiseks; vähemalt 1/10 ühingu liikmete kirjalikul ja põhjendatud nõudel;
 3. muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.

13.5. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab juhatus ühingu liikmetele vähemalt 2 nädalat enne selle toimumist. Teates tuuakse koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord ning koht, kus saab tutvuda arutamise alla tulevate küsimustega seotud dokumentidega ja otsuste projektidega. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse üldkoosoleku poolt määratud korras. Juhatus võib liikmeid üldkoosolekust teavitada ka igale liikmele vastavasisulise teate kirjaga saatmisega.

13.6. Nõukogu, revident või 1/10 ühingu liikmetest võivad nõuda teatud küsimuse võtmist üldkoosoleku päevakorda. Vastav nõue tuleb esitada juhatusele kirjalikult mitte hiljem kui 4 nädalat enne üldkoosoleku toimumise aega.

 

13.7. Üldkoosolek on otsustusvõimeline 1/3 ühingu liikmete osavõtul.

13.8. Kui üldkoosolekust võtab osa alla 1/3 ühingu liikmetest, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 päeva pärast, kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekust osavõtvate liikmete arvust.

13.9. Igal liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Juriidilisest isikust liikme eest hääletab kirjaliku volitusega esindaja.

13.10. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest ja põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

13.11. Ühingu põhikirja ja eesmärgi muutmiseks, samuti lihtliikmete suhtes liikmemaksu kehtestamiseks on vajalik üldkoosolekul osalenud liikmete või nende esindajate 2/3line häälteenamus.

14. Nõukogu

14.1. Nõukogu on ühingu pikemajalist tegevust kavandav, ühingu juhatuse tegevust juhendav ja igapäevase tegevuse raamest väljuvaid küsimusi otsustav organ.

14.2. Nõukogu otsustab ühingu kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamise ja asjaõigusega koormamise.

14.3. Nõukogu otsustab juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise ning määrab selles tehingus või nõudes ühingu esindaja.

14.4. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus saada juhatuselt teavet ühingu tegevuse kohta, samuti tutvuda kõikide ühingu dokumentidega ning kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, ühingu tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele.

14.5. Nõukogul on 5 liiget. Kolm nõukogu liiget nimetab Tartu linnavalitsus ning kaks liiget valib ühingu üldkoosolek.

14.6. Nõukogu nimetatakse ametisse üheks kuni kolmeks aastaks.

Juhatuse liikme allkiri:
Peeter Rehema

 

14.7. Kui kahe kuu jooksul Tartu linnavalitsuse poolt nimetatud nõukogu liikme volituste lõppemisest pole väljalangenud nõukogu liikme asemele uut nõukogu liiget nimetatud, võib uue nõukogu liikme valida ühingu üldkoosolek. Üldkoosoleku poolt valitud nõukogu liikme volitused kestavad kuni uue nõukogu liikme nimetamiseni Tartu linnavalitsuse poolt.

14.8. Nõukogu liikmed valivad endi seast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

14.9. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees  või teda asendav nõukogu liige. Koosoleku toimumisest ja päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt üks päev.

14.10. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus või 1/10 ühingu liikmetest.

14.11. Kui nõukogu kokkukutsumisel on rikutud põhikirja nõudeid, ei ole nõukogu õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui koosolekul osalevad kõik nõukogu liikmed.

14.12. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool nõukogu koosseisust.

14.13. Nõukogu otsused langetatakse lihthäälteenamusega, välja arvatud ühingu põhikirjas toodud erandid. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.

14.14. Nõukogu võib võtta vastu otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik nõukogu liikmed.

14.15. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koololekul osalenud nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija.

 
15. Juhatus

15.1. Ühingut esindab õigustoimingutes ja tema tegevust juhib ühingu juhatus.

15.2. Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest.

15.3. Ühingu juhatusse valib üldkoosolek kuni 5 liiget.

15.4. Juhatus valitakse üheks kuni kolmeks aastaks.

15.5. Juhatuse liikmed valivad endi seast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

15.6. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

15.7. Juhatuse otsused langetatakse lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav juhatuse esimehe hääl.

15.8. Juhatuse liikme ennetähtaegsel tagasiastumisel või vabastamisel nimetab üldkoosolek vajadusel uue juhatuse liikme kuni juhatuse koosseisu volituste lõpuni.

16. Auliige

16.1. Auliige aitab kaasa ühingu ideede ja põhimõtete tutvustamisele ja teadvustamisele ühiskonnas ning ühingu eesmärkide saavutamisele.

Juhatuse liikme allkiri:
Peeter Rehema
16.2. Auliikme staatuse omistamise otsustab üldkoosolek vastava isiku eelneval kirjalikul nõusolekul.

16.3. Auliikmel on õigus osaleda sõnaõigusega ühingu üldkoosolekul.

16.4. Auliikmel on õigus teha ühingu organitele ettepanekuid.

16.5. Auliikmel on õigus igal ajal loobuda auliikme staatusest.

16.6. Üldkoosolekul on mõjuvatel põhjustel õigus tühistada isiku auliikme staatus.

 

17. Ühingu osakonnad

17.1. Vähemalt 5 ühingu liiget võivad piirkondlikul alusel moodustada ühingu piirkondliku osakonna.

17.2. Piirkondliku osakonna asutamiseks annab nõusoleku ühingu üldkoosolek. 

17.3. Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonna koosolek. Osakonna koosoleku kutsub kokku osakonna juhataja vastavalt vajadusele või vähemalt 1/10 osakonna liikmete kirjalikul nõudmisel. Osakonna koosoleku kokkukutsumise täpsem kord kehtestatakse osakonna koosoleku poolt.

17.4. Osakonda juhib ja esindab õigustoimingutes osakonna juhataja, kes valitakse ametisse 1 kuni 3 aastaks osakonna koosolekul osakonna liikmete lihthäälteenamusega.

17.5. Osakonnale varaliste vahendite eraldamise otsustab ühingu nõukogu. Nõukogu peab eraldama osakonnale vahendeid vähemalt 50% ulatuses osakonda kuuluvate liikmete liikmemaksust.

17.6. Osakonna vahendite käsutamise õigus on osakonna juhatajal ühingu nõukogu poolt kehtestatud korras.

17.7. Osakonna juhataja on kohustatud esitama osakonna finants-majandusliku ja  tegevusaruande ühingu juhatusele 2 kuu jooksul peale ühingu majandusaasta lõppu.

V. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LIKVIDEERIMINE

18. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras.

19. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

20. MTÜ Naabrusvalve Keskuse likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik- õiguslikule juriidilisele isikule vastavalt TMS § 11 (1) 4) nõuetele.

 

Juhatuse liikme allkiri:
Peeter Rehema


Studio FX Style